Stadgar

Stadgar för

Fiskebäckskils Tennisklubb (FTK)

Fiskebäckskils Tennisklubb, Fiskebäckskil, stiftad den 9 julli 1956, har till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

 §1
Medlemskap

Medlemskap erhålls genom erläggande av den av årsmötet fastställda årsavgiften. Medlem kan av styrelsen kallas till ständig ledamot. Genom beslut å ordinarie möte kan medlem kallas till hedersledamot.

 §2
Medlem, som vill utträda ur klubben gör anmälan därom till styrelsen; eventuellt förfallna avgifter erläggas enligt styrelsens bestämmande.

 §3
Medelm, som udner två på varandra följande kalenderår, icke erlagt stadgad årsavgift eller som eljest brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur klubben. Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter, åligger det styrelsen att återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna erlägges.

 §4
Medlem erlägger en årsavgift som beslutas av årsmötet. Ständig ledamot erlägger en engångsavgift, som fastställes å ordinarie årsmöte. Hedersledamot är befriad från avgifter.

 §5
Klubbens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av ordförande och 5 överiga ledamöter jämte 2 suppleanter samt ledamöter enligt gällande kontrakt med föreningen Sjöstjärnan, Fiskebäckskil.